อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ สถิตวราทร

Instructor

NUTTAPORN SATHITWARATRON, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2563)
  • Master of Atrs in Drama (Theatre and Young People) University of Worcester, UK (2015)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (นาฏศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

  • ณัฐภรณ์ สถิตวราทร. (2559). “The Use of Psycho-physical Theatre Practice in Developing Children and Young People with Learning Disabilities’ Skills: A Case Study.” ในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการและเสนอ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์“. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-21 กุมภาพันธ์ 2559. นครปฐม.