อาจารย์ ดร.อรษา สิทธิโชติอนันต์

Instructor

ORASA SITTICHOT-ANAN, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • Master of Arts (Korean Language & Literature) The Academy of Korean Studies, Republic of Korea (2010)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามาลายู) มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (2543)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • 한국어 (ภาษาเกาหลี)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

  • อรษา สิทธิโชติอนันต์. (2550). ภาษาพาเที่ยว. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.