อาจารย์ปัณณทัต โพธิเวชกุล

Instructor

PANNATAT PO-DHIVEJAKUL

n.pannatat@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • M.F.A. (Theater Performance) Chicago College of Performing Arts, Roosevelt University (2001)
 • Certificate (Film, Television, and Video) UCLA Extension, University of California, USA (1996)
 • Certificate (Acting) American Conservatory Theater, USA (1994)
 • นศ.. (ศิลปะการแสดง) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2534)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ศิลปะการแสดง
 • ศิลปะการละคร

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • ปัณณทัต โพธิเวชกุล. (2560). “ผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ชุดจากดินสู่ฟ้าสุราลัย“.” ใน รายงานรวมบทความ วิจัยและสร้างสรรค์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติศิลปากรวิจัยและ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 10: บูรณาการศาสตร์และศิลป์“, C57-C58. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 23-25 มกราคม 2560. นครปฐม.
 • ________. (2559). “ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง Disappear: Something Visible, but Invisible.” ใน รายงานสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปกรรมงานประชุมวิชาการระดับชาติ: ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1, 324-331. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 • ศรีนครินทรวิโรฒ, 16–17 มิถุนายน 2559. กรุงเทพฯ.
 • ________. (2559). “ศิลปะการแสดงชุดซาดาโกะของฉันและปีกนับพันของนกกระเรียน.” ใน รายงานรวมบทความวิจัยและ สร้างสรรค์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากร วิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์“, C83-85. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-21 กุมภาพันธ์ 2559. นครปฐม.

ผลงานสร้างสรรค์

 • ปัณณทัต โพธิเวชกุล. (2558). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยซาดาโกะของฉัน และปีกนับพันของนก กระเรียน/ My Sadako and Her Paper Cranes” จัดการแสดง บลูบ็อกซ์ สตูดิโอ, 7-9, 13-15, 20-23 สิงหาคม 2558 และ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์, 4 ตุลาคม 2558.
 • ________. (2558). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “The Rainy Afternoon”” จัดการแสดง บลูบ็อกซ์ สตูดิโอ, 9 – 11, 16 – 18 มกราคม 2558.
 • ________. (2556). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยดวงจันทร์วันวาร / Dear Love,”” จัดการแสดง หอ ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 9 – 10 พฤศจิกายน 2556.
 • ________. (2556). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “Disappear”” จัดการแสดง หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร, 2 – 3 พฤศจิกายน 2556.
 • ________. (2555). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยตัวตลก”” จัดการแสดง สวนสันติชัยปราการ, 24 กุมภาพันธ์ 2555.
 • ________. (2553). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยดวงจันทร์”” จัดการแสดง สวนสันติชัยปราการ, 14 พฤศจิกายน 2553.
 • ________. (2553). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยเล่ห์”” จัดการแสดง DemoCrazy Theatre Studio กรุงเทพฯ, 26 – 29 มีนาคม และ 2 – 5 เมษายน 2553.
 • ________. (2552). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยจิตสูญ / Fragile City”” จัดการแสดง DemoCrazy Theatre Studio กรุงเทพฯ, 19 – 21 และ 26 – 28 มิถุนายน 2552.
 • ________. (2551). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยร่ายไอยรา / Raay Iyara”” จัดการแสดง สวนสันติชัย ปราการ, 7 และ 14 ธันวาคม 2551.
 • ________. (2551). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “The Mind Game”” จัดการแสดง โรงละครพระจันทร์ เสี้ยว สุขุมวิท 55, 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2551.
 • ________. (2551). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “The M Project”” จัดการแสดง Gossip Gallery สุขุมวิท 28, 17-18 และ 24- 25 พฤษภาคม 2551.
 • ________. (2550). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยบทเพลงพระจันทร์ / The Moon Song”” จัดการ แสดง สวนสันติชัยปราการ , 3 และ 18 พฤศจิกายน 2550.
 • ________. (2550). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยนมัสศรัทธา / The Chronicle of Celestial Lanterns: a folk custom of Lanna”” จัดการแสดง สวนสันติชัยปราการ, 3 และ 18 พฤศจิกายน 2550 และ ลาน หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, มิถุนายน 2550.