อาจารย์ภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง (ลาศึกษาต่อ)

Instructor

PANUPAN JUNFEUNG

panupj@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

  • Master d’Arts, Lettres, Langues/Science du Langage (Linguistique), Université Grenoble Alpes, France (2017)
  • Bachelor of Arts (French) with First Class Honours, Kasetsart University (2014)

Theses

  • Junfeung, P (2017). Étude contrastive du lexique verbal causatif français et thaï. Published thesis with distinction (mention très bien), université Grenoble Alpes.
  • Junfeung, P (2016). Équivalents fonctionnels en thaï de la construction factitive faire +Vinf en français. Published thesis with distinction (mention très bien), université Stendhal Grenoble III.

Research Interests

  • Lexicology
  • Semantics
  • Morphosyntax
  • Contrastive linguistics

Conference Presentations

  • Junfeung, P. (2019) French Neologisms of Mutation and Advancement of the Digital Society in Le Petit Larousse illustré Since 2016 – 2019, paper presented at the annual conference, Burapha University.