อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต

Instructor

PANYA JANTAKOT, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2557)
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์

วิทยานิพนธ์

  • ปัญญา  จันทโคต. “ความต้องการสารนิเทศและบริการห้องสมุดเพื่อการสอนของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

  • ปัญญา จันทโคต. (2558). “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน : แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.” วารสารรังสิต สารสนเทศ, 21, 2: 122-134. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)
  • ____________. (2550). “ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 27, ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2549-พฤษภาคม 2550) : 83-95.