ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล

Assistant Professor

PATTAMA THEEKAPRASERTKUL, Ph.D.

pattamathee@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

 • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย สายวรรณคดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2543)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วรรณคดีไทย

วิทยานิพนธ์

 • ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล. “ภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์ไทยในวรรณคดีสมัยอยุธยา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
 • ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล. “ยวนพ่ายโคลงดั้น: ความสำคัญที่มีต่อการสร้างขนบและพัฒนาการของวรรณคดีประเภทยอพระเกียรติของไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • ชนัญชิดา บุญเหาะ และปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล. (2566). “โคลงสุุภาสิตใหม่ โคลงอุภัยพากย์ และ โคลงพิพิธพากย์: ความสัมพันธ์ระหว่างโคลงสุภาษิตในหนังสือวชิรญาณวิเศษกับการสร้างข้าราชการแบบใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5.” วารสารไทยศึกษา 19, 2 (ธันวาคม 2566): 84-116.
  (Tci 1)
 • ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล. (2558). “ภาพแทนของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น.” ทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558.

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล. (2559). “ภาพแทนของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในยวนพ่ายโคลงดั้น.” ใน รวมบทความวิจัยการประชุม วิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6: อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2016. 58-69, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 มิ.. 2559. จังหวัดชลบุรี.

Proceedings

 • Pattama Theekaprasertkul. (2013). “Sutrasthani: Atechnique to present King Borommatrailokkanat’s Images in Yuan Phai Khlong Dan”. The paper presented in The Asian Conference on Arts and Culture. Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.
 • Pattama Theekaprasertkul. (2013). “The influences of Yuan Phai Khlong Dan’s convention on Thai panegyric Literatures”. The paper presented in RGJ – Ph.D Congress XV. Jomtien Beach Hotel, Pattaya, Thailand.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • จตุธรรม แซ่ลี้ และปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล. (2564). “เพื่อแนะกุลบุตรยล เยี่ยงไว้” : กุศโลบายการสอนในพระนลคำหลวง.” วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ปีที่4 ฉบับที่2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2564). หน้า 248 – 301.
 • จตุธรรม แซ่ลี้ และปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล. (2563). “ภาพลักษณ์ของชาวจีนและชาวตะวันตกในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.” วารสารพิฆเนศวร์สาร. ปีที่16 ฉบับที่2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2563). หน้า 41 – 58.
 • ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล. (2562). “กาพย์สดุดีของพระยาศรีสุนทรโวหาร : วรรณคดียอพระเกียรติราชศาสน์ชาติของตน‘.” ใน หนังสือภาษาสรร วรรณกรรมสาร : เนื่องในวาระ 50 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กุสุมา รักษมณี (บรรณาธิการ). นครปฐม: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: หน้า 229 – 243.
 • วิเชษฐชาย กมลสัจจะ และปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล. “บทอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช: ภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์และกลวิธีการน าเสนอวารสาร Veridian E-Journal Silpakorn University. ปีที่11 ฉบับที่3 (กันยายนธันวาคม 2561) หน้า 2914 – 2936.
 • ภัคพล คำหน้อย และปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล. “ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอและปัจจัยในการสร้างสรรค์วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn University. ปีที่11 ฉบับที่3 (กันยายนธันวาคม 2561) หน้า 2914 – 2936.
 • ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุลโทษทัณฑ์ในขุนช้างขุนแผน การยอมรับการต่อรองอำนาจวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (..-..2560):76-103.
 • ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล. (2560). “การขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติของไทย.” วารสารไทยศึกษา (Journal of Thai Studies) 13, 1 (..-มิ.. 2560): 73-100. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • วนิดา เถื่อนใหญ่ และปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล. (2559). “นวนิยายของอุรุดา โควินท์: พื้นที่ เพศสถานะ และการโต้กลับปิตาธิปไตย.” ใน รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6: อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2016. 1248-1258, คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 มิ.. 2559. จังหวัดชลบุรี.
 • จุฑามาศ ปาลกะวงศ์ อยุธยา และปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล. (2559). “พระรามกับการผจญภัยของวีรบุรุษ.” ใน รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6: อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2016. 1259-1269, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 มิ.. 2559. จังหวัดชลบุรี.
 • ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล. (2558). “ภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์ไทยในวรรณคดีสมัยอยุธยา.” ใน สรรพวิทยาภาษาและวรรณกรรมไทย รวมบทความวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาภาษาไทย, 80 – 104. นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล และชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. (2554). “เสียงและจังหวะ: กลวิธีทางวรรณศิลป์ในยวนพ่ายโคลงดั้น.” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 : 99 – 117.
 • ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล และชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. (2554). “การสร้างภาพลักษณ์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในยวนพ่ายโคลงดั้นด้วยการใช้ข้อมูลทางวรรณคดี.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (เมษายนมิถุนายน) : 310 – 323.
 • ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล. (2549). “นวนิยายอิงธรรมะของสไบเมือง : วรรณกรรมสดุดีพระพุทธคุณ.” ใน รวมบทความทางวิชาการภาษาและวรรณกรรมสาร : ภาษาและวรรณกรรมกับสังคม, 345 – 367. บาหยัน อิ่มสำราญ, บรรณาธิการ. นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล และชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. (2547). “เชียงชื่น: ความสำคัญที่มีต่อการสร้างวีรกรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในยวนพ่ายโคลงดั้น.” วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 85 (มกราคมมีนาคม) : 269 – 286.