ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์

Assistant Professor

PATTRA TOBURIN, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • ปร.. (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2561)
 • ศศ.. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)
 • .. (นาฏศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2536)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

• ศิลปะการละคร 

• ละครใบ้

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

 • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์. “การใช้กระบวนการผลิตละครเวทีที่มีผลต่อการเพิ่มทักษะการคิดวิจารณญาณของนัก ศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์. (2557). โครงการวิจัยเครือข่ายการวิจารณ์ : การวิจัยและพัฒนา (สาขาศิลปะการละคร)”. ทุน สนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย .. 2558.
 • _______. (2557). โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project-Based Learning รายวิชา 430212 การจัดการด้านการละคร”. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาคต้น/2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • อโนทัย นิติพล และคณะ. (2557). โครงการวิจัยสร้างสรรค์สื่อผสมฤๅษีดัดตนศิลปะบูรณาการกับการตีความมรดก ความทรงจำของโลกผ่านงานประพันธ์ดนตรี ศิลปะ การแสดงและสื่อร่วมสมัย “Rusiedotton” New Interpretation Through Contemporary Music Theatre and Multiple Artforms. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ผู้ร่วมวิจัย.
 • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์. (2555). การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น/สารคดีสั้นสรรสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชน. ทุน สนับสนุนการวิจัยจากโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555, หัวหน้าโครงการ.
 • ภาสกร อินทุมาร ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ และปวริส มินา. (2555). โครงการวิจัยประเมินผลบทบาทของโครงการ เปลี่ยนโลกให้เข้ากับเราในการสร้างจินตนาการใหม่ว่าด้วยคนพิการและความพิการในสังคมไทย”. ทุนสนับสนุน การวิจัยจากสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ประจำปี .. 2555, ผู้ร่วมวิจัย.
 • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ ภาสกร อินทุมาร และรุ่งธิวา ขลิบเงิน. (2554). การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายและการ ขับเคลื่อนงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Arts) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก“. ทุนสนับสนุนการ วิจัยจากสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ประจำปี .. 2554, หัวหน้าโครงการ.
 • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์. (2554). โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางการปฏิรูประบบการสนับสนุนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ (Research Project for the Reformation of Art Creation Funding System). ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันคลังสมอง ของชาติ ประจำปี .. 2554, ผู้ร่วมวิจัย.
 • _______. (2554). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น/สารคดีสรรค์สร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์แก่ ชุมชน”. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555.
 • _______. (2554). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น/สารคดีสรรค์สร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์แก่ ชุมชน”. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์. (2560). “การวิจัยเครือข่ายวิจารณ์: การวิจัยและพัฒนา (สาขาศิลปะการละคร)”. ใน เอกสารสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10: บูรณาการศาสตร์และศิลป์“, O9 – O16. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 23-25 มกราคม 2560. นครปฐม.
 • ________. (2559). “ศิลปะการแสดง ชุดแสงแห่งความหวัง”. ใน ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และ ศิลป์“, C75-82. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-21 กุมภาพันธ์ 2559. นครปฐม.
 • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์  มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ และปวริส มินา. (2558). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยฤาษีดัดตน”. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหกรรมวิจัยแห่งชาติ .. 2558”, 16-20 สิงหาคม 2558.
 • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์. (2558). “ผลงานสรางสรรคระดับชาติ เรื่อง ศิลปะการแสดงรวมสมัยคดีสําคัญ”. กระบวนการกํากับ การแสดง“. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12 -13 กุมภาพันธ์ 2558. นครปฐม.
 • ________. (2557). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงชุดนางซิน“”. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและ เสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บูรณาการศาสตร์ และศิลป์“. มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 24-26 มีนาคม 2557. นครปฐม.

ระดับนานาชาติ

Pattra Toburin, (2015). “The Performance Art ‘Light Hope’: In Search of Non-Violence Against Women and Children.” In the proceedings of the 6th Asian Conference on the Arts and Humanities 2015, Osaka, Japan, April 2-5, 2015.

ผลงานสร้างสรรค์

  • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ และปวริส มินา. (2557). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยฤาษี ดัดตน”. จัดการแสดง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร, 1 – 6 พฤศจิกายน 2557.
  • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์. (2557). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “Light of Hope””. จัดการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 20 สิงหาคม 2557.
  • ________. (2557). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยคดีสำคัญ””. จัดการแสดง โรงละครทรงพล (D.D. Auditorium) อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 6-8 พฤษภาคม 2557.
  • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ อโณทัย นิติพล วีรวัฒน์ สิริเวศมาส และริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์. (2557). “ผลงาน สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยสื่อผสมฤๅษีดัดตน””. จัดการแสดง ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยานิ วัฒนา, 30 เมษายน 2557.
  • ________. (2555). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยนางซิน””. จัดการแสดง โรงละครวัชรนาฏยสภา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปาก, 20-21 มิถุนายน 2555.
  • ________. (2554). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยพญาพาน””. จัดการแสดง เวทีริมน้ำ ตลาด 119 ปี เจ็ดเสมียน, 30 เมษายน 2554, วิกหัวหิน .หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 21 พฤษภาคม 2554, D’KHUst Gallery, 29 พฤษภาคม 2554, โรงละครวัชรนาฏยสภา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 20-22 มิถุนายน 2554, ท้องพระโรง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ, 12 ตุลาคม 2554.