อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน

Instructor

PETCHADA CHOON-ON, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (History) Visva-Bharati University, India (2016)
  • Master of Arts (History) Jawaharlal Nuhru University, India (2006)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

  • เพชรดา ชุนอ่อน. (2559). “พุทธาวตารของพระวิษณุกับพัฒนาการของศาสนาฮินดูในอินเดียระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 4- 8.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38, 1 (.. – มิ..): 43-77. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)