อาจารย์พัชรศร น้อยพันธ์

Instructor

PHATCHARASORN NOIPANN

วุฒิการศึกษา

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)