นายภูมิ พึ่งพระ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

student.arts.su@outlook.co.th
เบอร์ภายใน 205555

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา
  • ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมโดยคณะกรรมการนักศึกษา
  • ติดตามรวบรวมเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  • การจัดสรรทุนเรียนดีเด่น
  • การประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนและช่องทางต่างๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย