ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี ดอกพรม

Assistant Professor

PHUSSADEE DOKPHROM, Ph.D.

phussadee@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Information Studies) University of Sheffield, UK (2010)
  • Master of Science (Information Systems) University of Brighton, UK (1999)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบสารสนเทศ

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  • ผุสดี ดอกพรม. (2556). “การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านสารสนเทศบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาเฟซบุค.” นครปฐม, กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2558.

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

  • ผุสดี ดอกพรม. (2558). “การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านสารสนเทศบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะอักษร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาเฟซบุ๊ก.” วารสารวิชาการ Veridian E – Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 8, 1 (..-เม..): 18-38. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

Proceedings

ระดับชาติ

  • ผุสดี ดอกพรม. (2548). “ความต้องการและการใช้สารสนเทศของ SMEs ไทย.” ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เรื่อง เวทีวิชาการเพื่อเสนอผลงานและรายงานการวิจัยประจำปี .. 2548, 1-12. นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.

ระดับนานาชาติ

  • Dokphrom, Phussadee. (2015). “Awareness of information privacy on online social networking site of undergraduate students in Thailand : A case of Facebook.” In the proceedings of the 1st ICEPUB 2015 “Social Media Shaping E-Publishing”, Jordan, 26-29 July 2015.
  • __________________. (2011). “Conceptions of Info. Literacy : Result of Findings from the case Study of Undergraduate Students in the Faculty of Arts, Silpakron University , Thailand”. ในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง Educational Leadership, Knowledge & Technology จัดโดย The Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, 25 – 27 April 2011.