ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลาพร วงศ์ชินศรี

Assistant Professor

PIMALABHORN WONGCHINSRI, Ph.D.

หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

wongchinsri_p@su.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • Doctor of Philosophy (English), University of Leicester, UK (2019)
 • Master of Arts (Modern and Contemporary Literature and Culture), University of Yok, UK (2013)
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วรรณคดีเปรียบเทียบ
 • วรรณกรรมกับพุทธปรัชญา
 • วรรณกรรมอเมริกันร่วมสมัย

วิทยานิพนธ์

 • พิมลาพร วงศ์ชินศรี. “อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีต่อวรรณกรรมของ ติช นัท ฮันห์.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
 • Pimalaporn Wongchinasri. “The Utilisation of the Motif of Madness from Cervantes’s Don Quixote in Dale Wasserman’s Man of La Mancha” Master’s Thesis, University of York, 2013.
 • Pimalaporn Wongchinasri. “Buddhist Perspectives on the Notion of the Self in the Writing of Charles Johnson and Ruth Ozeki” PhD diss., University of Leicester, 2019.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์

 • พิมลาพร วงศ์ชินศรี. “วรรณกรรมอิงพุทธศาสนาของ ติช นัท ฮันห์: ความสัมพันธ์กับสังคม.” ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง เวทีวิชาการเพื่อเสนอผลงานและรายงานการวิจัยประจำปี .. 2547 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พฤษภาคม 2547 : 53-81.
 • _____________. “เด็กชายก้อนหินกับการเดินทางตามหาสันติภาพ.” ใน หนังสือรวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 4 “วัฒนธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้ความรุนแรงเล่ม 2, 75-107. กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547.
 • Pimalaporn Wongchinasri. “Encountering Death: Towards a Deeper Understanding of Life in Wit and Time” In Silpakorn University: Journal of Social Sciences, Humanities and Arts. 11, no. 2 (2012): p.34-58.