อาจารย์พิมบุณย์ ยศรพีพัฒน์

Instructor

PIMBOON YOSRAPEEPAT

วุฒิการศึกษา

  • Master of Arts (English Literary Studies) University o York, United Kingdom (2022)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล (2563)