นางสาวพิมพ์รภัทร เดชะรัตน์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205548

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA)
  • ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา (EdPEx)
  • ประสานงานโครงการภายใต้แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะอักษรศาสตร์
  • ประสานงานข้อมูลและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา คณะอักษรศาสตร์
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย