ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ สุยะ

Assistant Professor

PIPAT SUYA

หัวหน้าภาควิชาปรัชญา

pipatsuya@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544)

สาขาวิชาที่สนใจ

อภิปรัชญา ญาณวิทยา ปรัชญาภาษา ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ปรัชญาเทคโนโลยี ประวัติปรัชญา

วิทยานิพนธ์

พิพัฒน์ สุยะ. “ทัศนะของไควน์เรื่องการไม่สามารถกำหนดได้ของการแปล (Quine On Indeterminacy of Translation).” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • พิพัฒน์ สุยะ และคณะ. (2560). “วิธีวิทยาทางปรัชญา”. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2558.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือ ตำรา

 • พิพัฒน์ สุยะ (บรรณาธิการ). (2556). อภิชญาจารย์: หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแด่อาจารย์ธีรศักดิ์ โอภาสบุตร เนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
 • ________. (บรรณาธิการ). (2555). สุวิชญาจารย์: หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร นิรัญราชและอาจารย์เชษฐา พวงหัตถ์ เนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี. นครปฐม: ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม: ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ________. (บรรณาธิการ). (2553). ปรชญาจารย์: หนังสือรวมบทความทางวิชาการทางปรัชญาและศาสนาเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนัย ครองยุทธ เนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี. นครปฐม: ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความแปล

 • พิพัฒน์ สุยะ. (2556). “สิ่งสากลกับสิ่งเฉพาะใน พิพัฒน์ สุยะ (บก.) สุวิชญาจารย์: รวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร นิรัญราช และอาจารย์เชษฐา พวงหัตถ์ เนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี (นครปฐม: ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร): 204-231.
 • ________. (2553). “เวลาใน พิพัฒน์ สุยะ (บก.) ปรชญาจารย์: รวมบทความวิชาการทางปรัชญาและศาสนาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนัย ครองยุทธ เนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี (นครปฐม: ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร): 139-156.
 • พิพัฒน์ สุยะ, ผู้แปล. (2543). “ธรรมชาติของมนุษย์: ความยุติธรรมปะทะอำนาจมิเชล ฟูโกต์กับนอม ชอมสกี้สนทนา” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 22, 2 : 160 – 168.

บทความทางวิชาการ

 • ________. (2556). “ประวัติปรัชญา: บทบาทและคุณค่าในการศึกษาวิชาปรัชญา,” ใน พิพัฒน์ สุยะ (บก.). อภิชญาจารย์: หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแด่อาจารย์ธีรศักดิ์ โอภาสบุตร เนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์ : 134 -145.
 • พิพัฒน์ สุยะ. ( 2551). “ทัศนะของไควน์เกี่ยวกับภาษา การแปลและความหมาย,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 28, 1-2 : 13 – 44.

บทความในหนังสือพิมพ์

 • พิพัฒน์ สุยะ. “กรณีปลดดาวพลูโต: เมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตัดสินด้วยการยกมือ มติชนสุดสัปดาห์ 26, 1361 (ฉบับประจำวันที่ 15 – 21 กันยายน 2549) : 31
 • ________. “จตุคามรามเทพกับมีดโกนของอ็อคคัมมติชนสุดสัปดาห์ 27, 1416 (ฉบับประจำวันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2550) : 57-58
 • ________. “ความขัดแย้งของสังคมไทย: เมื่อข้อเท็จจริงที่มี บอกอะไรเราไม่ได้มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1549(ฉบับประจำวันที่ 23 – 29 เมษายน 2553) : 25-26
 • ________. “รัก: ความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้มติชนสุดสัปดาห์ 31, 1592 (ฉบับประจำวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2554) : 49-50
 • ________. “ญี่ปุ่นกับสังคมแบบสโตอิกมติชนสุดสัปดาห์ 31, 1599 (ฉบับประจำวันที่ 8 – 14 เมษายน 2554) : 34-35
 • ________. “เมื่อมากผู้เชี่ยวชาญ ก็มากความ (คิดเห็น)” มติชนสุดสัปดาห์ 32, 1634 (ฉบับประจำวันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2554) : 89-90