อาจารย์ ดร.พจนา มณียิ่งสกุล

Instructor

POJANA MANEEYINGSAKUL, Ph.D.

mpojana@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

 • Doctor of Philosophy (English), University of Hull, UK (2021)
 • Master of Letters (English Studies), University of St Andrews, Scotland, UK (2013)
 • Master of Arts (English), Chulalongkorn University, Thailand (2000)
 • Bachelor of Arts (English), Silpakorn University, Thailand (1997)

Dissertation and Thesis

 • Maneeyingsakul, P. (2021) “Repositioning Roald Dahl: Morality and Fantasy in Dahl’s Life and Writing for Children.” PhD. Thesis in English, Faculty of Arts, Cultures and Education, University of Hull, UK.
 • _____. (2013) “One Is Not Born, But Rather Becomes, Wicked: A Study on a Wicked Woman in Fay Weldon’s The Life and Loves of a She-Devil.” M. Litt. Dissertation, University of St Andrews, Scotland, UK.

Scholarships and Grants

 • 2014-2018: PhD Scholarship in Western Languages and Literature, The Office of the Higher Education Commission, Bangkok, Thailand.
 • 2012-2013: Masters Scholarship in Western Languages and Literature, The Office of the Higher Education Commission, Bangkok, Thailand

Academic Interests

 • English
 • Children’s Literature
 • Gender Studies
 • Mythology
 • Roald Dahl’s Literary Works

Publications

 • Maneeyingsakul, P. (2016) The man behind Matilda – what Roald Dahl was really like. The Conversation. 12 September [Online]. Available at: https://theconversation.com/the-man-behind-matilda-what-roald-dahl-was-really-like-62810
 • เฉลิมศรี จันทสิงห์, สุรีรัตน์ บุบผา และพจนา มณียิ่งสกุล. (2549) “รายงานการวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ.” กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม.

Conference Presentations

 • 16-18 June 2016. “Fantastic or Fanatic Mr Dahl? A Biographical Exploration of Roald Dahl and his Morality in Children’s Literature”. Roald Dahl Centenary Conference,
  Cardiff University, UK.