นางพรจันทร์ ตันธุวปฐม

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

เบอร์ภายใน 205552

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ดำเนินการเรื่องการเปิด-ปิดรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิต เงื่อนไขรายวิชาและหลักสูตร แก้ไขตารางสอนตารางสอบ การขออนุญาตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
  • ให้บริการห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์
  • จัดทำข้อมูลและตรวจสอบค่าจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิชาอื่นในรายวิชาที่คณะอักษรศาสตร์รับผิดชอบและที่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ลงทะเบียนเรียนคณะวิชาอื่น
  • ติดตามรวบรวมแผนการสอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย