นางสาวประภาพร ถึกกวย

บุคลากรชำนาญการพิเศษ

เบอร์ภายใน 205544

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การลาออกจากราชการ
  • การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ของบุคลากร
  • การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และ การเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
  • การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินทดลองงาน ประเมินต่อสัญญาจ้าง การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  • จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย