ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ชัย จิรปสิทธินนท์

Assistant Professor

PRASITCHAI JIRAPASITTINON

prasitchai.j@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

  • ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาพพิมพ์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2546)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภาพพิมพ์

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

  • ประสิทธิ์ชัย  จรัสชัยวรรณา. ”บริโภค.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ผลงานด้านศิลปะ

2543-2546

การแสดงงานนักศึกษา ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2544

การแสดงงานศิลปกรรมโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่ 13 การแสดงงานศิลปะนาฏยลีลา  ลักษณาศิลปากร  ครั้งที่ 4   (Art and Drama at Silpakorn)

2545

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์  ครั้งที่ 19

การแสดงงานศิลปกรรมโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่ 14

2546

การแสดงงานมหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ  48 พรรษา

2547

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์  ครั้งที่ 20

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ 49

การแสดงงานศิลปกรรมโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่ 15

การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 15

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ 50

Print from Printmaking Classes 2004 at the Art Gallery of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts Silpakorn University, Bangkok, Thailand

การแสดงศิลปกรรม “10 ปีวิจิตรศิลป์: ศิลปะเคียงคู่เทคโนโลยีภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาคารเดอะสีลมแกลเลอเรีย

2548

International Print Exhibition, Japan and Thailand Kyoto 2005

2549

EXHIBITION “PRINT OF CHANGE” at the Art Gallery of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts Silpakorn University

การแสดงศิลปกรรม นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะภาพพิมพ์ไทยญี่ปุ่นก้าวข้าม…” (“CROSS BORDERS”) at the Art Gallery of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts Silpakorn University

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53

2551

การแสดงศิลปกรรม “Print and Print Installation” 2008 at ARDEL Gallery of Modern Art

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54

“The 2008 Asia-Pacific International Exhibition of Prints and Symposium” at National  Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall, Taiwan.

Visual Art Festival 55th Anniversary of the College of Fine Arts,(มหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลป 55 ปี หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ)

2552

Aesthetics of  Body (สุนทรียะแห่งสรีระ)

รางวัลเกียรติยศ

2546

เกียรติบัตร นักศึกษาดีเด่น สาขาพัฒนาอาชีพศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

รางวัลสนับสนุน การแสดงศิลปกรรม ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20

รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49

รางวัลพิเศษ  การแสดงศิลปกรรมโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่ 15

2545

รางวัลพิเศษ  การแสดงศิลปกรรมโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่ 14