อาจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ หมื่นราช

Instructor

PREEYAPORN MUENRATCH, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Development and Sustainability), Asian Institute of Technology (AIT) 2022
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2561)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)