ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง

Assistant Professor

PURADA SIANGJONG, Ph.D.

foon_zhangmeifen@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

 • Doctor of Literature (Comparative Literature and World Literature) Beijing Language and Culture University, China (2013)
 • 中国青岛大学   中国现当代文学硕士学位。(2006)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต ( ภาษาจีนมหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • 中国现当代文学(วรรณคดีจีนสมัยใหม่)

วิทยานิพนธ์

 • 张美芬:《浅俗下的厚重——论述金庸笔下的苦难意识》,青岛大学,硕士学位论文,2006 年。

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • ภูรดา เซี่ยงจ๊ง. (2561). “การถ่ายทอดอารมณ์ขันสะท้อนสังคมของนักเขียนจีนในศตวรรษที่ 20” นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559.
 • สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2558). “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสริมสร้าง ทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการ วิจัยจากกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • ภูรดา เซี่ยงจ๊ง. (2557). “บุคลิกภาพผิดปกติของตัวละครในวรรณกรรมจีนสมัยขบวนการวัฒนธรรมใหม่ (.. 1918-1924).” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 36, 2 (.. – .. 2557): 179-203.

อื่นๆ

 • 张美芬:我的青岛,《青岛大学报》,200418日,第38期。
 • ————-凉拌木瓜丝,《生命应有的图形——青岛大学生2004年文选》,,香港:天马图书有限公司, 2004年。
 • ————恐怖的夜晚,《青大园》,青岛大学团委,200311月第3期。