อาจารย์ ดร.รัชตพงศ์ มะลิทอง

Instructor

RACHATAPONG MALITHONG, Ph.D.

Malithong_R@su.ac.th , Malithong_R@silpakorn.edu

วุฒิการศึกษา

 • Doctor of Philosophy in History, University of Manchester, United Kingdom (2019)
 • Master of Arts in Modern History, University of Kent, United Kingdom (2014)
 • Bachelor of Arts (First Class Honours) in History, Silpakorn University, Thailand (2013)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562 – ปัจจุบัน)
 • คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล ภูมิภาคยุโรป สำนักราชบัณฑิตยสภา (2562 – ปัจจุบัน)

วิทยานิพนธ์

 • Rachatapong Malithong. “News from “Burmah”: The Role of the English Press in the Making of the British Empire in Burma.” PhD Thesis, University of Manchester (2018).
 • _____. “The Role of the Calcutta Press in the Commencement of the Second Anglo-Burmese War.” MA Dissertation, University of Kent (2014).

ความสนใจทางวิชาการ

 • ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่
 • จักรวรรดินิยมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลงานวิจัย

 • ศิบดี นพประเสริฐ และ รัชตพงศ์ มะลิทอง. (2563). “สัตตมรัช พัสตราภรณ์ : สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 กับแบบแผนการแต่งกายของสตรีสยามทุนวิจัยจากพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า (เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

สารานุกรมประวัติศาสตร์

 • รัชตพงศ์ มะลิทอง. (2564). “Allenby, Edmund Henry Hynman: จอมพลเอดมันต์ เฮนรี ฮินแมน อัลเลนบี.” สารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 1 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. หน้า 27–32.
 • _____. (2564). “Amiens, Battle of (1918): ยุทธการที่เมืองอาเมียง พ.ศ. 2461.” สารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 1 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. หน้า 36–42.
 • _____. (2564). “Arras, Battle of (1917): ยุทธการที่เมืองอารัส พ.ศ. 2460.” สารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 1 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. หน้า 47–54.
 • _____. (2564). “Haig, Douglas, 1st Earl Haig: จอมพล ดักลาส เฮก เอิร์ลเฮกที่ 1.” สารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 1 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. หน้า 203–211.
 • _____. (2564). “Kerensky Offensive: การรุกรบเคเรนสกี.” สารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 1 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. หน้า 236–242.
 • _____. (2564). “London, Treaty of (1915): สนธิสัญญาลอนดอน พ.ศ. 2458.” สารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 1 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. หน้า 299–304.
 • _____. (2564). “Richthofen, Manfred Albrecht Freiherr von: มันเฟรด อัลเบรชท์ ไฟร์แฮร์ ฟอน ริชโทเฟิน.” สารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 1 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. หน้า 408–415.
 • _____. (2564). “Zeppelin: เรือเหาะเซพเพอลีน.” สารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 1 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. หน้า 518–523.
 • _____. (2563). “Turing, Alan Mathison: นายแอลัน แมทิสัน ทัวริง.” สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม 7 อักษร T–Z ฉบับราชบัณฑิตยสภา. หน้า 185–189.
 • _____. (2563). “Zeppelin: เรือเหาะเซพเพอลีน.” สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม 7 อักษร T–Z ฉบับราชบัณฑิตยสภา. หน้า 644–649.

บทความทางวิชาการ

 • รัชตพงศ์ มะลิทอง. (2560). “แฟชั่นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของฝรั่งเศส ในทศวรรษ 1960.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 39, 2 (.. – ..): 159–179. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • _____. (2559). “พัฒนาการของอากาศยานโดยสารกับการแข่งขันในการบินพาณิชย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 20.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38, 2 (.. – ..): 193–217. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • _____. (2557). “บทบาทของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในกัลกัตตากับการประกาศสงครามอังกฤษพม่าครั้งที่ 2.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 36, 2 (.. – ..): 52–72. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

บทความแนะนำหนังสือ

 • รัชตพงศ์ มะลิทอง. (2558). “Man into Woman: The First Sex Change, A Portrait of Lily Elbe.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 37, 2 (.. – ..).
 • _____. (2558). “Twilight over Burma: My Life as a Shan Princess.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 37, 1 (.. – มิ..).
 • _____. (2556). “สงครามและความรักของสามชั่วคน ของโอเวน แมททิวส์.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 35, 1 (.. – มิ..).