อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์

Instructor

RATCHADAPORN RITTICHAN, Ph.D.

fahtoday@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

  • Doctorat de langues (Litteratures et Societes) INALCO, France (2009)
  • Diplome d’Etudes Approfondies (Hautes Etudes Asiatiques et Pacifique) Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris, France
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ฝรั่งเศสศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2538)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

วิทยานิพนธ์

  • รัชฎาพร ฤทธิจันทร์. “Au cours du XVIIe siècle au Siam, un nouveau pas dans le système scolaire : l’école des missionnaires français.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฝรั่งเศสศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
  • Rittichan, Ratchadaporn. “L’ Education des jeunes filles au Siam au 20e siècle.” Mémoire du Diplôme d’Etudes Approfondies, Paris : INALCO, 2003.