นางสาวรวีวรรณ จินต์ธนาวัฒน์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205553

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ดำเนินการเสนอแต่งตั้ง จัดประชุม อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เอกสารสำหรับปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 1
  • ให้บริการคำร้องของนักศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ข้อบังคับมหาวิทยาลัย และประสานงานระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
  • จัดทำระเบียนรายวิชาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
  • จัดทำข้อมูลงบจัดสรรเงิน การขออนุญาตนำนักศึกษาออกศึกษานอกสถานที่ สำหรับรายวิชาที่มีการระบุในหลักสูตร
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย