นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

เบอร์ภายใน 205543

หน้าที่รับผิดชอบ

  • งานสารบรรณ กลั่นกรองการรับเอกสารจากระบบ E-Document ของมหาวิทยาลัย
  • จัดทำคำสั่ง ประกาศของคณะอักษรศาสตร์
  • การจัดประชุม การบริการอาหาร เครื่องดื่มสำหรับการประชุม
  • ให้บริการห้องประชุม สถานที่ต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ของคณะอักษรศาสตร์
  • ให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์งานบ้าน – งานครัว
  • ประสานงานร้านถ่ายเอกสารอาคาร 50 ปี
  • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย