นางสาวรุ่งกมล ขาวประเสริฐ

นักพัสดุปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205566

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ดูแลงานด้านบริหารพัสดุ
    • งานจัดซื้อวัสดุ
    • งานซ่อมแซม
    • เบิกจ่ายพัสดุ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย