ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล

Assistant Professor

RUNGRUEDEE LEAOKITTIKUL

rungleao@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

  • 東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程修了 (修士号)(2004)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • 日本語 (ภาษาญี่ปุ่น)

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

  • ルンルディー·レーオキッティクン(2001)『日本語における複数の意味をもつ複合動詞の分類』東京学芸大学大学院修士論文

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  • สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2558). “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสริมสร้าง ทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการ วิจัยจากกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557.

บทความวิจัย

  • กนก รุ่งกีรติกุล ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล วันชัย สีลพัทธ์กุล และหทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์. (2561). “ปัจจัยที่มีผลต่อความอยากเรียนของผู้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38, 2: 63-87. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

Proceedings

ระดับชาติ

  • รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล. (2560). “การศึกษาความหมายของคำกริยาออกในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ คำกริยา “dasu” และ “deru” ในภาษาญี่ปุ่น”. ใน รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7, 84-97, คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 30 มิ.. 2560.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์

  • ルンルディー·レーオキッティクン(2002)「日本語における複数の意味をもつ複合動詞の分類」『麗澤大学大学院言語教育研究科年報』第4号
  • ルンルディー·レーオキッティクン(2005)「日本語の複合動詞における前項動詞と後項動詞の意味的な関係について-「吸う」と「吸い込む」を例として-」『アジア文化研究』12号国際アジア文化学会

งานวิจัย

  • รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล. “Relationship in Terms of Meaning between Single Verbs and First Verb in Japanese Compound Verbs”. ได้รับทุนสนับสนุนจาก The Japan Foundation Fellowship Program ประจำปี .. 2553.