อาจารย์รุ่งธิวา ขลิบเงิน

Instructor

RUNGTIWA KLIBNGERN

rungtiwa@su.ac.th

วุฒิการศึกษา

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • บรรณารักษศาสตร์
  • สารนิเทศศาสตร์

วิทยานิพนธ์

  • รุ่งทิวา ขลิบเงิน. “การจัดทำดรรชนีหนังสือวิชาการที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เอกชน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์  ภาสกร อินทุมาร  และรุ่งธิวา ขลิบเงิน. การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายและการขับเคลื่อนงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Arts) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ประจำปี .. 2554.
  • รุ่งธิวา  ขลิบเงิน และคณะ. “โครงการศึกษาสถานภาพและพัฒนาฐานข้อมูลผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะสำหรับเด็กและเยาวชนได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี .. 2551 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

  • รุ่งทิวา  ขลิบเงิน. (2549). “Impact Factor : เกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินค่าวารสาร.” ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เรื่อง เวทีวิชาการเพื่อเสนอผลงานและรายงานการวิจัย ประจำปี .. 2549, 77 -87.  นครปฐมคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
  • ___________. (2546). “ดรรชนีวารสารภาษาและหนังสือ ปีที่ 21 (เมษายน 2531 –มีนาคม 2532) – ปีที่ 34 (2546).”  วารสารภาษาและหนังสือ 34 : 126-156.