อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน

Instructor

SAKON MUANGSUN

วุฒิการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  • สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2560). “การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์: การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ การเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไทย เพื่อชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี.” นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สมทบร่วมกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ อักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558.
  • เกรียงไกร เกิดศิริ, อิสรชัย บูรณะอรรจน์, สกนธ์ ม่วงสุน และตะวัน วีระกุล. (2559). “การพัฒนาระบบการสื่อความหมายมรดกทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา วัดมหาธาตุอยุธยา“. สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
  • เกรียงไกร เกิดศิริ, อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และสกนธ์ ม่วงสุน. (2556). “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคใต้“. สนับสนุนทุนวิจัยโดยการเคหะแห่งชาติ.
  • มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และคณะ. (2554). “โครงการเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว : การจัดทำแผนการฝึกอบรม (course Syllabus) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร House Keeping: Room Attendant”. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี .. 2554.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

  • เกรียงไกร เกิดศิริ, อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และสกนธ์ ม่วงสุน. (2557). “การจัดการองค์ความรู้เรื่องที่อยู่อาศัย และวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่ภาคใต้ กรณีศึกษาเรือนแต่แรกเมืองพัทลุง.” สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัย 4 ภาค. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2557. หน้า. 131-166.