อาจารย์ศากุน ภักดีคำ

Instructor

SAKUN PAKDEEKHAM

pakdeekham_s@su.ac.th, sakunpakdeekham@gmail.com

วุฒิการศึกษา

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ปรัชญาจีน
  • ปรัชญาสิ่งแวดล้อม จริยศาสตร์ ปรัชญาสตรี

วิทยานิพนธ์

  • ศากุน ภักดีคำ. “บทบาทของอารมณ์ในจริยศาสตร์ของขงจื๊อ. (The Role of Emotion in Confucius’ Ethics).” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาปรัชญา ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์

  • ศากุน ภักดีคำ. (2552) “ความสัมพันธ์เชิงมโนทัศน์ของผู้หญิงกับธรรมชาติ: การศึกษาและวิจารณ์ทัศนะของวาล พลัมวูด.” ใน จุดยืน: stance วารสารสตรีนิยมไทย. 3: 29-55.
  • ศากุน ภักดีคำ. (2551). “ความอายกับวิญญูชน: มโนทัศน์เรื่องความอายในปรัชญาของขงจื่อ.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 30, 1 : 218-252.