นายสนั่น หวานแท้

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

เบอร์ภายใน 205545

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การจ้างและการดูแลลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
  • การต่อวีซ่าของนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน
  • การพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
  • การลาราชการทุกประเภท
  • การขออนุญาตเพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย