ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์

Assistant Professor

SANSERN SANTITAYAWONG

tweety_sixty@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (นาฎยศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศิลปะตะวันตก (ทฤษฎี การวิจารณ์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ)

วิทยานิพนธ์

  • สรรเสริญ สันติวงศ์. “พิพิธภัณฑ์ในฐานะของศิลปะการนำเสนอ.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.

ผลงานวิจัย

  • สรรเสริญ  สันติวงศ์. “คิวบิสม์ในฐานะที่เป็นจุดเปลี่ยนจากศิลปะเหมือนจริงไปสู่ศิลปะนามธรรมในศิลปะสมัยใหม่“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี .. 2551 จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
  • สรรเสริญ  สันติวงศ์ และคณะ. “ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อวิธีการสอนของคณาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี .. 2552 จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน

  • สรรเสริญ สันติวงศ์. “ศิลปะ: บทบาทในทางสร้างสรรค์ศิลปะและสังคมในฐานภาพยนตร์.” เอกสารประกอบการสอนวิชามนุษย์กับการสร้างสรรค์, หมวดวิชาทัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (อัดสำเนา