อาจารย์สันติชัย ปรีชาบุญฤทธิ์

Instructor

SANTICHAI PREECHABOONYARIT

santichaip@gmail.com

วุฒิการศึกษา

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
  • อักษรศาตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)

สาขาวิชาที่สนใจ

  • นวนิยายสมัยใหม่

สารนิพนธ์

  • “Ethical Concerns in Huxley’s Brave New World and Ishiguro’s Never Let Me Go”  M.A Research Paper (unpublished)