อาจารย์ ดร.เสาวรส มนต์วิเศษ

Instructor

SAOWAROSE MONWISET, Ph.D.

m.saowarose@gmail.com

วุฒิการศึกษา

  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)
  • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย สายภาษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2564)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภาษาไทยสมัยเก่า
  • สัมพันธสารภาษาไทย
  • ภาษากฎหมาย

วิทยานิพนธ์

  • เสาวรส มนต์วิเศษ. (2563). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภาพตัวแทนผู้กระทำผิดในกฎหมายไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เข้าถึงได้จาก http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75798
  • เสาวรส มนต์วิเศษ. (2555). “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนิยามความหมายศัพท์เดียวกันในพจนานุกรมของ เจ.คัสแวล และเจ.เอช.แชนด์เลอร์ กับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. เข้าถึงได้จาก http://www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/4460

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

  • เสาวรส มนต์วิเศษ. (2565). ““วันนี้กินข้าวที่ไหน”: กลวิธีการสร้างศัพท์ที่ใช้ในการชุมนุมทางการเมือง.” ใน Proceedings รวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ, 172-183, การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS 11 “NEW NORMAL, NEW THINKING, NEW CHALLENGES” จัดโดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม, 24 มิถุนายน 2565. เข้าถึงได้จาก http://www.smartssociety.com/proceedings/smarts11.pdf?fbclid=IwAR1Em7HHFTlhCFHjCQ0a8WuYnK4fGjE-G5MpEH4hj-EFy-CYHnQt6I9L6go&fs=e&s=cl
  • เสาวรส มนต์วิเศษ และเทพี จรัสจรุงเกียรติ. (2565). “ภาพแทน “ผู้กระทำผิด” ในจารึกกฎหมายลักษณะโจร.” วารสารอักษรศาสตร์และไทยศึกษา 44, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 58-79. เข้าถึงได้จาก https://so08.tci-thaijo.org/index.php/artssu/article/view/299/237