ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท ตันณีกุล

Assistant Professor

SARAVUT TUNNEEKUL

saravut4@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

 • ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
 • ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • จิตรกรรมและภาพถ่าย

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

 • สราวุท ตันณีกุล. “ความประสานกันของรูปทรงวัตถุในสภาพแวดล้อม.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531.
 • ________. “ความรู้สึกส่วนตัวในจินตภาพของความเชื่อ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534.

ผลงานวิจัย

งานวิจัย

 • สราวุท ตันณีกุล, คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. “การออกแบบชุดสัญลักษณ์สำหรับผลิตแผนที่เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี .. 2557 จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์, สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว, สราวุท ตันณีกุล. “ละครร่วมสมัยเรื่องน้ำใสใจจริง 2556” ผลงานสร้างสรรค์ผ่านการบูรณาการทางศิลปะการแสดงร่วมสมัย ดนตรี และทัศนศิลป์”. ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี .. 2556.
 • สราวุท ตันณีกุล. “โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์  พีระศรี ประจำปี 2551″. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี .. 2550 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือ ตำรา

 • สราวุท ตันณีกุล. มหกรรมศิลปกรรม 16 ศิลปินชั้นเยี่ยมแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ จำกัด, 2535.
 • ________. มหกรรมศิลปะร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วัฏจักร จำกัด (มหาชน), 2537.
 • ________. ภายนอกสู่ภายใน. กรุงเทพมหานคร : เยียร์บุค พับลิชเชอร์ จำกัด, 2541.

ผลงานด้านศิลปะ

2527-2531

การแสดงผลงานของนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

2529-2534

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 10, 11, 12, 14, 15

2529-2534

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 32, 34, 35, 36, 37

2536-2535

นิทรรศการศิลปกรรม ... ครั้งที่ 3, 4, 5

2351

การแสดงผลงานจิตรกรรม ภาพถ่าย และศิลปะเด็กอาเซียนครั้งที่ 1 ประเทศอินโดนีเซีย

2533

นิทรรศการภาพถ่ายไทยญี่ปุ่น หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2533-2534

นิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่ 2, 3

2534

นิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 8 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2535

นิทรรศการศิลปกรรมศิลปกรรมขนาดเล็กโดย 50 ศิลปินไทย

2535

นิทรรศการภาพถ่ายโฉมหน้ากรุงเทพครั้งที่ 5 จัดโดยมูลนิธิของ เมีล การ์โรช

2542

การแสดงศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราชในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ     5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542, กรุงเทพฯ

2543

การแสดงศิลปกรรมของศิษย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 160 คน เนื่องในโอกาสวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2543 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ

2544

นิทรรศการศิลปกรรมไทย 2001 “จินตภาพจากพุทธศาสนา หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2545

นิทรรศการวาดเส้นร่วมสมัย หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร

2546

มหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔๘ พรรษา ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์, กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรมไทย 2002 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2546-2547

นิทรรศการโครงการศิลปะไทยร่วมสมัย หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปไทยอินเดีย หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2547-2548

นิทรรศการศิลปไทย เกาหลี จีน หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2550

งานนิทรรศการโฉมหน้าศิลปิน  เดอะ สีลมแกลอเรีย  กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย สยามพารากอน กรุงเทพฯ

นิทรรศการภาพถ่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ จัดโดยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2551

นิทรรศการภาพถ่าย “Thai International Photo Contest 2008” โดยบริษัทมารูโกโต (ประเทศไทยจำกัด) ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน

2552

นิทรรศการศิลปกรรมเนื่องในงานทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2551″โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 8 ของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการประกวดภาพถ่ายเสน่ห์สถาปัตยกรรมไทยในเขตกรุงเทพมหานครจัดโดยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นิทรรศการภาพถ่าย “Thai International Photo Contest 2009” โดยบริษัทมารูโกโต (ประเทศไทยจำกัด) ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน กรุงเทพฯ

2553

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ คน เนื่องในวันนริศ ประจำปี 2553 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการภาพถ่ายเปลี่ยนโลกได้ด้วยใจอาสาโดย นิตยสารสารคดีและบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด

นิทรรศการภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลครั้งที่ 5 หัวข้อมนต์เสน่ห์ทะเลไทยในมุมมองวิทยาศาสตร์จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2554

นิทรรศการ การประกวดภาพถ่ายภูมิทัศน์ด้านหน้าศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

นิทรรศการ การประกวดภาพถ่ายโครงการ รอยยิ้มแห่งสยาม จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี .. 2554 อิมแพก เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

2556

การประกวดภาพถ่ายภูมิทัศน์สยามเซนเตอร์ ประจำปี 2556 สยามเซนเตอร์ กรุงเทพฯ

งานจิตรกรรมรวมรุ่นศิษย์เก่าจิตรกรรม หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

การประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556 สยามพารากอน กรุงเทพฯ

2558

การประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 สยามพารากอน กรุงเทพฯ

2562

โครงการการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (1st Thailand of Art & Design Exhibition 2019 (TADE)

2563

โครงการนิทรรศการ Revived Emotions

การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “2nd Thailand Art and Design Exhibition

2564

โครงการนิทรรศการ Vision 2021

โครงการทัศนศิลป์วิจัย

รางวัลเกียรติยศ

2564

รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero ภายใต้17เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (17 Sustainable Development Goals)ครั้งที่ 5/17 เป้าหมาย ที่ 9 ในหัวข้อ “นวัตกรรม คือคำตอบเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ C-Asean

2562

รางวัลชมเชย งานนิทรรศการแสดงภาพถ่าย 50 ปี กฟผ.เพื่อชีวิตที่ดีกว่า จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2561

รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม”color of life : Art and Culture สีสันแห่งชีวิต ครั้งที่ 3”จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลชมเชย ในการประกวดภาพถ่ายช้างไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 6 (.The 6th Chang Fine Art Photo Contest “memories”)จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน)

2560

รางวัลชมเชย ในการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ ลพบุรีดีต่อใจ จัดโดย สำนักงานท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2559

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดภาพถ่ายช้างไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ การประกวดภาพถ่ายช้างไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 5 (.The 5th Chang Fine Art Photo Contest “Social”)จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน)

2555

รางวัล Supporting Prizes (Epson Awards) การประกวดภาพถ่ายนานาชาติเนื่องในวันนริศ ครั้งที่ 8 หัวข้อ น้ำ (water) จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์

2554

ได้รับคัดเลือกให้ไปเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมกับสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกาในโครงการครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติรุ่นที่ 2 ช่วงเดือนกันยายน .. 2554

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง โครงการภาพแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 “เมืองไทยที่ใฝ่ฝันจัดโดยสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายโครงการ รอยยิ้มแห่งสยาม จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี .. 2554 อิมแพก เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

2553

รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายภูมิทัศน์ด้านหน้าศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

รางวัล The Runner Up Hall of Fame on March 2010 ในโครงการประกวดภาพถ่าย Hall of Fame by Asahi Super Dry จัดโดย Asahi Super Dry

รางวัลที่ 1 โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อภาพถ่ายแสดงความรักเนื่องในงาน Digital Camera Fair 2010 จัดโดยห้างไอที ซิตี้ กรุงเทพฯ

2552

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อความขัดแย้ง ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ: การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทยโดยสถาบันพระปกเกล้า และมหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย โครงการภาพแห่งแผ่นดินครั้งที่ 2 “คุณค่าแห่งแผ่นดินไทยจัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

2551

รางวัลสร้างสรรค์การอ่านการเรียนรู้   นิทรรศการประกวดภาพถ่ายอารมณ์อ่าน  จัดโดยอุทยานการเรียนรู้ TK Park   สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) สำนักนายกรัฐมนตรี

รางวัลทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2551โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 8 ของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2550

รางวัลชนะเลิศ ประเภทการถ่ายภาพ  การประกวดวาดเส้นและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมคลาสสิคในเมืองไทย 2550 โดยบริษัทดิเอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัดและภาควิชาตกแค่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 3 เนื่องในวันนริศ ประจำปี 2550 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร, สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์

รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายบัว เนื่องในงานมหัศจรรย์ภาพถ่ายบัวนานาชาติ เฉลิม พระเกียรติจัดโดยสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และหน่วยราชการอื่นๆ สวนหลวง .9 กรุงเทพมหานคร

2538

รางวัลที่ 3 ประเภทสไลด์สี ระดับประชาชนทั่วไป การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ ครูของเรา จัดโดย คณะกรรมการข้าราชการครู (..) ร่วมกับองค์การค้าของครุสภา

2537

รางวัลที่ 3 ประเภทสไลด์สี การประกวดภาพถ่ายโครงการรณรงค์วินัยจราจร โดยสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  สำนักนายกรัฐมนตรี

2533

รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรม แห่งชาติครั้งที่ 36

รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปกรรม ... ครั้งที่ 5 หัวข้อโลกกับมลภาวะสภาพแวดล้อมปัจจุบันและอนาคต

รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินศิลป  พีระศรีการแสดงศิลปการร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 7 เนื่องในวันศิลป พีระศรี

รางวัลพิเศษ นิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตโดย การสนับสนุนของบริษัทโตชิบา (ไทยแลนด์) จำกัด ครั้งที่ 2

รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน การประกวดภาพถ่ายระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ที บี เอส ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายหัวข้อสลัมน่าอยู่จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์การตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ เนื่องในวันตั้งถิ่นฐานมนุษย์

รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายหัวข้อชีวิตกับสิ่งแวดล้อมจัดโดย สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จำกัด

2532

รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 35

2531

ได้รับเลือกให้เข้าร่วมแสดงในงาน จิตรกรรม ภาพถ่ายและศิลปะเด็ก ครั้งที่ 1   ประเทศอินโดนีเซีย

2531, 2533, 2534

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 12, 14, 15

2531-2533

รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยโดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2531, 2533

อื่นๆ

เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน

 • สราวุท ตันณีกุล. “เอกสารประกอบการสอนวิชา 432 101 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์และการออกแบบ 1.” หมวดวิชาทัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (อัดสำเนา)