อาจารย์สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไรลีย์

Instructor

SAWITREE MUANGYAI REILLY

sawitreemuang@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2546)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

วิทยานิพนธ์

  • Muangyai, Sawitree. “Strategies in Translating the Movie Script of ‘Romeo and Juliet.” M.A. Research Paper, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, 2003.