อาจารย์ ดร.ศิบดี นพประเสริฐ

Instructor

SIBORDEE NOPPRASERT, Ph.D.

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

วุฒิการศึกษา

 • รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561)
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2549)

ผลงานวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาเอก

ศิบดี นพประเสริฐ. (2560). อนุรักษนิยมไทยกับนโยบายต่างประเทศ (พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2521). กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ระดับปริญญาโท

ศิบดี นพประเสริฐ. (2552). การปฏิบัติของไทยต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานข้ามชาติภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระดับทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน. กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สาขาวิชาที่สนใจ

 • นโยบายต่างประเทศไทย
 • ประวัติศาสตร์การเมืองไทย
 • ไทยคดีศึกษา
 • แฟชั่นกับการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผลงานทางวิชาการ

จุลสาร

 • ศิบดี นพประเสริฐ และสุทธิพงษ์ วรอุไร. “ปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย”. จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 176-177 (สิงหาคม 2559)
 • ศิบดี นพประเสริฐ. “การค้ามนุษย์ในไทย”. จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 158 (มิถุนายน 2558)
 • ศิบดี นพประเสริฐ. “ความมั่นคงของมนุษย์ : การค้ามนุษย์ในไทย”. จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 84 (ตุลาคม 2553)

หนังสือ

 • ศิบดี นพประเสริฐ. (2564). ขวาพิฆาต (?) ซ้าย : อนุรักษ์นิยมไทยบนทางสองแพร่งของการเมืองโลกยุคสงครามเย็น. กรุงเทพฯ : มติชน.
  ศิบดี นพประเสริฐ และนาตยา อยู่คง. บรรณาธิการ. (2562). สังคมศาสตร์การพัฒนา: รวมบทความวิชาการและบทความวิจัย. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
  สุรชาติ บำรุงสุข ผู้เขียน, กุลนันทน์ คันธิก และศิบดี นพประเสริฐ ผู้ช่วยนักวิจัย. (2560). สงครามอสมมาตร : แบบแผนความขัดแย้งใหม่. กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • สุรชาติ บำรุงสุข, ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม, นาวาอากาศเอก หญิง ศรินทร สุวรรณพงศ์, กุลนันทน์ คันธิก และศิบดี นพประเสริฐ. (2565). กระบวนการบ่มเพาะความรุนแรงและการแสวงหาสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มก่อความไม่สงบและแนวทางการป้องกัน (Radicalization and Recruitment Processes of the Terrorist and Insurgent Groups and Prevention Measures). สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
 • ศิบดี นพประเสริฐ และรัชตพงศ์ มะลิทอง. สัตตมรัช พัสตราภรณ์ : สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 กับแบบแผนการแต่งกายของสตรีสยาม. (2563). กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า.
 • สุรชาติ บำรุงสุข, ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม, สัญญา ทองบุศย์, กุลนันทน์ คันธิก และศิบดี นพประเสริฐ. (2563). “ความรุนแรงร่วมสมัยในสังคมไทย: การก่อการร้าย”. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

บทความในวารสารทางวิชาการ

 • สุรชาติ บำรุงสุข ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม สัญญา ทองบุศย์ กุลนันทน์ คันธิก และ ศิบดี นพประเสริฐ. “ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายต่อเมืองใหญ่ในปัจจุบัน,” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม : 150-160. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI กลุ่ม 1).
 • ศิบดี นพประเสริฐ. (2563). “ผ้าไหมไทยกับ “ความมั่นคงของมนุษย์” ในสมัยสงครามเย็น” วารสารไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) หน้า 31-63. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI กลุ่ม 2).
 • ศิบดี นพประเสริฐ. (2560). “การปรับนโยบายต่างประเทศไทย (พ.ศ.2516 ถึง 2519)”. วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (2560): 35-61. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI กลุ่ม 1).

สารานุกรม (บทความขนาดสั้นเผยแพร่ใน ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า)

 • ศิบดี นพประเสริฐ, เขียน, ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ, “วังศุโขทัย,” ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า [ออนไลน์] แหล่งที่มา : http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=วังศุโขทัย
 • ศิบดี นพประเสริฐ, เขียน, ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ, “สวนบ้านแก้ว,” ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า [ออนไลน์] แหล่งที่มา : http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=สวนบ้านแก้ว
 • ศิบดี นพประเสริฐ, เขียน, ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ, “เสื่อสมเด็จ,” ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า [ออนไลน์] แหล่งที่มา : http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=เสื่อสมเด็จฯ

งานวิชาการบางบทในหนังสือ

 • ศิบดี นพประเสริฐ. “หน่วยที่ 15 การทูตไทย”. ชุดวิชา 82329 การทูตและนโยบายต่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2565. หน้า xxx-xxx. (อยู่ระหว่างการจัดทำ)
 • ศิบดี นพประเสริฐ. “หน่วยที่ 2 กระแสโลกาภิวัตน์”. ชุดวิชา 83713 กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบระหว่างประเทศ นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2565. หน้า xxx-xxx. (อยู่ระหว่างการจัดทำ)
 • ศิบดี นพประเสริฐ. “หน่วยที่ 2 สถาบันกษัตริย์”. ชุดวิชา 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2565. หน้า xxx-xxx. (รอการตีพิมพ์)
 • ศิบดี นพประเสริฐ, “หน่วยที่ 4 อำมาตยาธิปไตย,” ชุดวิชา 81711 การเมืองการปกครองไทย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2565.

บริการวิชาการ

 • คณะกรรมการด้านเนื้อหา กลุ่มผลิตชุดวิชา 82329 การทูตและนโยบายต่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 24/2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาฯ)
 • กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Graduate Review of Political Science and Public Administration Journal) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ้างอิง : https://www.pol.cmu.ac.th/blogs/news/research/grad-review-of-pspaj.html)
 • ผู้บรรยายรายการวิทยุรัฐสภา “มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า” หัวข้อ “ฟาดด้วยแฟชั่น: Soft Power ในการเมืองโลก” ออกอากาศวันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 (หนังสือเชิญเลขที่ พป 0002/ 2297 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564)
 • โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2563 (จัดทำร่วมกันระหว่างภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและเทศบาลนครนครปฐม)