ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว

Assistant Professor

Dr.SIPPAWICH KINGKAEW, Ph.D.

หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต

sippavich@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2563)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553)
 • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2549)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ดนตรีไทย
 • ดนตรีพื้นเมือง
 • กลุ่มดนตรีชาติพันธุ์

ปริญญานิพนธ์

 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. จาบุีฎงแวง (ចាប៉ីដងវែង): บริบทวัฒนธรรมดนตรีกัมพูชา. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยดุริยางควิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563.
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. ขับซอล่องน่านของ ลำดวน คำแปน. ปริญญานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขามนุษยดุริยางควิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว กฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง ฟรานซีส นันตุสุคนธ์ และบุณฑริกา คงเพชร. (2565). “การสร้างสรรค์ผลงานทางสังคีตศิลป์ไทย: นันโทปนันทนาคราช” นครปฐม, กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2564.
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. (2557). “วิธีการสร้างกระจับปี่ของนายบุญรัตน์ ทิพรัตน์.” นครปฐม, กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2555.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว และสราวุท ตันณีกุล. (2556). “ละครร่วมสมัยเรื่องน้ำใสใจจริง 2556” ผลงาน สร้างสรรค์ผ่านการบูรณาการทางศิลปะการแสดงร่วมสมัย ดนตรี และทัศนศิลป์”. นครปฐม, ทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี .. 2556.
 • พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ และสิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. (2555) “ดนตรีไทยเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน.” ทุน สนับสนุนจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี .. 2553.

บทความวิจัย/วิชาการ

 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. (2565). “เครื่องดนตรีไทยในวรรณกรรมสมัยสุโขทัย”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 1: มกราคม-มิถุนายน 2565. หน้า 175-194. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. (2564). “วงเพลงการ์โบราณ (វង់ភ្លេងការបុរាណ): วงดนตรีประกอบพิธีแต่งงานของชาวกัมพูชา”. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน 2564. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. (2563). “วงมโหรีไทยและวงมโหรีเขมร (វង់មហោរីខ្មែរ): การเปรียบเทียบลักษณะทางดนตรี”. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563: 238-257. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. (2562). “จาบุีฎงแวง (ចាប៉ីដងវែង) : เครื่องดนตรีโบราณของชาวกัมพูชา.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): 143-169. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. (2558). “การปรากฏและการสูญสลายของกระจับปี่ เครื่องดนตรีแห่งราชสำนักสยาม.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558): 145-179. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)

Proceedings

ระดับชาติ

 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว และนิธาวัลย์ ทองดี. “การทำขวัญนาคพื้นบ้านภาคกลางของแม่ขวัญเรือน ลูกปราการ”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 2 หัวข้อ MUSIC, SOUND, SPACE AND PLACE, 399. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 28 เมษายน 2566. พิษณุโลก.
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว และปราณี แก้วมณี. “การศึกษาคุณค่าเพลงพื้นบ้านภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ของอาจารย์ชำเลือง มณีวงษ์”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 2 หัวข้อ MUSIC, SOUND, SPACE AND PLACE, 415. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 28 เมษายน 2566. พิษณุโลก.
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว ณัฐิกา ปราบสงคราม นภัสสร ประสมสุข ปฏิญญา บุญชู และรัตนกุล สารบรรณ. “การศึกษาวิธีการขับเสภาสำเนียงไทย สำเนียงลาว และสำเนียงมอญในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 2 หัวข้อ MUSIC, SOUND, SPACE AND PLACE, 38. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 28 เมษายน 2566. พิษณุโลก.
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว และชาคริต เฉลิมสุข. “คุณค่าสุนทรียะทางดนตรีที่ปรากฏในทางเดี่ยวจะเข้ เพลงจีนเก็บบุปผา สองชั้น ของอาจารย์สหรัฐ จันทร์เฉลิม”. ใน รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 11 หัวข้อ New normal New thinking New challenges, 38. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 24 มิถุนายน 2565. นครปฐม.
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว และขัตติยาภรณ์ เหลืองอ่อน. “บทบาทของซามิเซ็งในสื่อแอนิเมชันญี่ปุ่นเรื่องมาชิโระโนะโอโตะ (Mashiro no Oto)”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 1, 452-462. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 22 เมษายน 2565. นครปฐม.
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว และบุณยรัตน์ บุญเส็ง. “บทบาทของโคโตะในภาพยนตร์แอนิเมชันญี่ปุ่นเรื่องฝากฝันไว้ที่เสียงโคโตะ (Koto oto tomare)”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 1, 441-451. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 22 เมษายน 2565. นครปฐม.
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว และระพัฒน์ เข็มนาค. “ดนตรีประกอบพิธีกรรมตัดสินบนหนังตะลุงของ คณะ พ.นิยมศิลป์”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 25 มิถุนายน 2564. ชลบุรี.
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว และศตพร เปลื้องทุกข์. “การสร้างจฺยาม (จะเข้มอญ) ของอ๊อกปาย วงษ์รามัญ”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 25 มิถุนายน 2564. ชลบุรี.
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. (2562). “วงมโหรีไทยและวงมโหรีเขมร (វង់មហោរីខ្មែរ) ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 5 สถาบันเพื่อส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก, 110-113. คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 19 ธันวาคม 2562. นครปฐม.
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. (2558). “การสร้างกระจับปี่ของบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ การสร้างกระจับปี่ของบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์.” ใน รวม บทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 หัวข้ออัตลักษณ์แห่งเอเชีย, 83-94. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 3 กรกฎาคม 2558. นครปฐม.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือ

 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. (2561). วัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองไทยสี่ภาค. โครงการตำราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์. ครั้งที่พิมพ์ 1. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. (2559). ดนตรีพื้นบ้าน อีสานล้านนา. หนังสือขุดรู้รอบรอบรู้ คณะอักษรศาสตร์. ครั้งที่พิมพ์ 1. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ________. (2555). ซอล่องน่าน. โครงการตำราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ครั้งที่พิมพ์ 1. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.