ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์

Assistant Professor SIRINAT SIRIRAT, Ph.D.

sirinat_kr@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สำเร็จการศึกษา

Ph.D Teaching Korean as a  Foreign Languages Ewha Womans University, Korea 2015
M.A. Teaching Korean as a  Foreign Languages Ewha Womans University, Korea 2009
ศษ.. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550
ศศ.. ภาษามลายู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(เกียรตินิยมอันดับสอง)

2541

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • การสอนภาษาเกาหลี (Teaching Korean as a  Foreign Languages)
 • วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics)

ผลงานวิจัย

Proceedings

ระดับชาติ

 • สิรินาถ ศิริรัตน์. (2560). “แนวทางการพัฒนาตำราเรียนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย.” หนังสือรวมบทความงาน สัมมนาวิชาการแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2560, โรงแรม เดอะอิมพิเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์, 30 มี.. – 1 เม.. 2560.
 • สิรินาถ ศิริรัตน์. (2559). “การทับศัพท์คำวิสามานยนามภาษาเกาหลีในภาษาไทย: การศึกษาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การทับ ศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน.” ใน หนังสือรวมบทความงานสัมมนาวิชาการแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา เกาหลีในประเทศไทย ประจำปี 2559. 23-38, พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2560, โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี, 28-29 .. 2559

ระดับนานาชาติ

 • Sirirat, Sirinat. (2017). “สถานการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย: ระดับมัธยมศึกษาและ ระดับอุดมศึกษา.” In 2016 Workshop for Korean Language Teacher of South-Asian., 113-122, University of Malaga, November 25-26, 2017.
 • Sirirat, Sirinat. (2017). “A Research Study on Current Situation of Korean Language Education in Middle School and High School in Thailand” การประชุมวิชาการนานาชาติ ฤดูใบไม้ผลิ ครั้งที่ 23, 262-268, Institute of East Asian Studies, Thammasat University, Thailand, June 23, 2017.
 • Sirirat, Sirinat. (2017). “A Research Study on Current Situation of Korean Language Education in University in Thailand.” In การประชุมวิชาการนานาชาติ ฤดูใบไม้ผลิ ครั้งที่ 23, 256-261, Institute of East Asian Studies, Thammasat University, Thailand, June 23, 2017.

ผลงานสร้างสรรค์

รายการวิทยุ (ภาษาเกาหลี) และเอกสารหนังสือประกอบการรับฟัง

 • สิรินาถ ศิริรัตน์. ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ (직업과 한국어) กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 2556
 • สิรินาถ ศิริรัตน์. ชิมทั่วไทยไปกับภาษาเกาหลี (맛있는 한국어) กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 2555
 • สิรินาถ ศิริรัตน์. พาเพื่อนเที่ยวไทยไปกับภาษาเกาหลี (신나는 한국어) กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 2554
 • สิรินาถ ศิริรัตน์. พูดจาภาษาเกาหลี (한국어 소개) กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 2552
 • สิรินาถ ศิริรัตน์. สนุกกับภาษาเกาหลี (재미있는 한국어) กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 2548

ตำรา

 • แบบฝึกหัดเขียนอ่านภาษาเกาหลีเบื้องต้น สำนักพิมพ์คงวุฒิคุณากร, หจก ตุลาคม 2546

หนังสือ

 • เรียนต่อเกาหลีสุดโหด แต่(โคตร)สนุก  สำนักพิมพ์พาบุญมา,  (ไม่ระบุเดือนที่พิมพ์) 2554

งานแปล

 • สิรินาถ ศิริรัตน์. อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ : ท้าพิสูจน์โลกเร้นลับ  กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ไม่ระบุเดือนที่พิมพ์) 2555
 • สิรินาถ ศิริรัตน์. เดินไปทำงานอย่างมีความสุข   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊ค กันยายน  2553
 • สิรินาถ ศิริรัตน์. บ้านหลังนี้มีแต่รอยยิ้ม   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊ค พฤษภาคม  2553
 • สิรินาถ ศิริรัตน์. ไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยกันนะ  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก   กันยายน 2548
 • สิรินาถ ศิริรัตน์. นิทานเกาหลี  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คงวุฒิคุณากร, หจก  มีนาคม 2548

บทความทางวิชาการ

 • Sirirat, Sirinat. (2015). 태국인 한국어 학습자의 칭찬 화행에 대한 비교문화적 연구 (A Cross-Cultural Pragmatic Study of Compliment Speech Act Performance by Thai University Learners of Korean), 박사학위논문, 이화여자대학교.
 • Sirirat, Sirinat. (2009). 태국인 한국어 학습자의 성취도와 과제에 따른 의사소통 전략 사용 양상 비교 연구 (A Study on Communication Strategies based on achievement level and type of task: for Thai Korean learners), 석사학위논문, 이화여자대학교.
 • Sirirat, Sirinat.  (2009). 태국에서 한국어의 위상과 보급 방안, 이중언학회 14 국제학술대회 자료집.

รางวัลเกียรติยศ

 • 2007-2010 Korean Language PR Ambassador by The International Korean Language Foundation.
 • 2015 태국인 한국어 학습자의 칭찬 화행에 대한 비교문화적 연구(รางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม) by Graduate School of International Studies, Ewha Womans University.