นายสิทธิชนะชัย จิระศิริโชติ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205542

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ให้บริการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ของคณะอักษรศาสตร์
  • ให้บริการถ่ายภาพและตกแต่งภาพกิจกรรมของห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และภาพกิจกรรมของคณะอักษรศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
  • ให้บริการยานพาหนะของคณะอักษรศาสตร์
  • ดูแลตรวจสอบระบบคีย์การ์ด เข้า-ออก อาคารของคณะอักษรศาสตร์
  • ดูแลตรวจสอบเครื่องกั้น เข้า-ออก ที่จอดรถบริเวณคณะอักษรศาสตร์
  • ดูแลกล้องวงจรปิดบริเวณสำนักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และบริเวณลานทรงพล
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย