อาจารย์ศิวพร สุวรรณมณี

Instructor

SIWAPORN  SUVARNAMANI

note173@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2548)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

วิทยานิพนธ์

  • Mangkornthong, Siwaporn. “Language Styles Used in Novel Synopses Online at http://www.amazon.com : A Case Study.” MA Research paper, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, 2005.