อาจารย์ ดร.สุจิตรา ศิริพาณิชย์

Instructor

Suchitra Siripanich, Ph.D.

suchitra1105@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตต่อเนื่อง) (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2565)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558)

ความถนัด ความเชี่ยวชาญ ความสนใจ

 • วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย
 • วัจนปฏิบัติศาสตร์บุคคลสัมพันธ์ (Interpersonal Pragmatics)
 • วัจนปฏิบัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural Pragmatics)

วิทยานิพนธ์

 • สุจิตรา ศิริพาณิชย์. (2564). การทำให้ความอ่อนลงในภาษาไทย: กรณีศึกษาปริจเฉท 4 ชนิด. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ผลงานทางวิชาการ

วารสารระดับชาติ

 • สุจิตรา ศิริพาณิชย์. (2561). กลวิธีการถามประเด็นส่วนตัวด้านลบของคนดัง: กรณีศึกษารายการคนดังนั่งเคลียร์และยิ่งศักดิ์ยิ่งแซ่บ. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 35, 1 (มิถุนายน-ธันวาคม): 30-72.

การประชุมวิชาการระดับชาติ

 • ปี พ.ศ. 2565
  • นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “การทำให้ความอ่อนลงในภาษาไทย: กรณีศึกษาปริจเฉท 4 ชนิด” ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษา วรรณคดี และคติชนไทยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา “สรรพ์วิทยา”
 • ปี พ.ศ. 2560
  • นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “กลวิธีการถามประเด็นส่วนตัวด้านลบของคนดัง: กรณีศึกษารายการ คนดังนั่งเคลียร์และยิ่งศักดิ์ยิ่งแซ่บ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษา วรรณคดี และคติชนไทยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา “สรรพ์วิทยา-วิชญมาลา”