ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ

Assistant Professor

Sumalee Limprasert, Ph.D.

mnapathom@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วรรณคดีไทย

วิทยานิพนธ์

 • สุมาลี ลิ้มประเสริฐ. “การศึกษาเรื่องอวทานกัลปลตาของเกษเมนทรา : ความสัมพันธ์ของเรื่องสุธนกินรีกับวรรณคดีไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
 • ________. ” ตัวละครหญิงในบทละครพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว : สื่อในการอบรมหญิงไทย.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษร ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • สุมาลี ลิ้มประเสริฐ. (2558). “ความเปรียบเกี่ยวกับสุนัขและแมวในพระไตรปิฎก.” นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก คณะอักษร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2554.
 • สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2558). “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสริมสร้าง ทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการ วิจัยจากกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557.
 • สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ. “ความเปรียบเกี่ยวกับสุนัขและแมวในพระไตรปิฎก“. ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี .. 2554.

Proceedings

ระดับชาติ

 • สุมาลี ลิ้มประเสริฐ. (2558). “ความเปรียบเกี่ยวกับสุนัขและแมวในพระไตรปิฎก การเชื่อมโยงความหมาย.” ใน รายงานสืบ เนื่องจากการประชุมวิชาการศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12 -13 .. 2558.

นานาชาติ

 • สุมาลี ลิ้มประเสริฐ. (2559). “การใช้ความเปรียบเกี่ยวกับสุนัขเพื่ออธิบายธรรมในพระไตรปิฎก.” ใน รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการ The International Conference Commemorating the 50th Anniversary of the Department of Thai, Hankuk University of Foreign Studies, South Korea วันที่ 27 .. 2559.
 • _______. (2556) “ความเปรียบเกี่ยวกับสุนัขในพระไตรปิฎก.” ในรายงานสืบเนื่องการจากการสัมมนาทาางวิชาการของสมาคม อินโดอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 21 มิ.. 2556.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือ ตำรา

 • สุมาลี ลิ้มประเสริฐ.  (2547). “การอ่านบันเทิงคดี.”   ใน การใช้ภาษาไทย, 188-207.  จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มสำราญ, บรรณาธิการนครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • อนุสรา ศรีวิระ และ สุมาลี ลิ้มประเสริฐ. (2559). “ระบบการเล่าเรื่องในอรรถกถาจริยาปิฎก.” วารสารวิชาการ Veridian E- Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 9, 3 (..-.. 2559): 326 – 340. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)
 • อนุสรา ศรีวิระ และ สุมาลี ลิ้มประเสริฐ. (2559). “กลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาในอรรถกถาชาดกมาเป็นอรรถกถาจริยาปิฎก.” ใน รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6: อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2016, 896-908. คณะ วิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 มิ.. 2559.
 • สุมาลี ลิ้มประเสริฐ.(2551). “สัทธรรมปุณฑรีกสูตร : พระธรรมมุ่งสู่พุทธยาน“. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 : 169 – 192.
 • ________. (2549). “สุนัข (ใน) นรกตามคติพุทธ.”  ใน วารวัลย์  : รวมบทความวิชาการเนื่องในวาระเกษียณ อายุราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ช้างขวัญยืน,  248-264.  นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ________. (2549). “ลลิตวิสตระและพุทธานุพุทธประวัติ : การศึกษาเปรียบเทียบตอนบำเพ็ญทุกรกิริยา.”  ใน ภาษาและวรรณกรรมสาร,  297-367.  นครปฐม :   ภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ________. (2548). “ความสัมพันธ์ของชื่อและบทบาทตัวละครในมัทนะพาธา.”  ใน ภาษาและวรรณกรรมสาร, 87-114. นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ________. (2547). “การสร้างเรือรบพระร่วงกับบทละครพระราชนิพนธ์เรื่องมหาตมะ‘.” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับการเมืองเรื่องพื้นที่. 24, 2 : 231-261.
 • ________. (2546). “เพลงปี่ : เพลงชีวิตของพระอภัยมณี.” ใน ภาษาและวรรณกรรมสาร,  88-119. นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ________. (2541). “แนวคิดเรื่องการศึกษาในบทละครของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล.”  ใน ทอถักอักษรา : รวมบทความทางภาษาและวรรณคดีไทย, 194-213. บาหยัน อิ่มสำราญ, บรรณาธิการ.นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ระดับนานาชาติ

 • สุมาลี ลิ้มประเสริฐ. (2556). “ชาดก : การอ้างถึงในกาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถ.” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ สมาคมไทยศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เนื่องในวาระครบ 30 ปี ภาควิชาการล่ามและการแปลภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี. 11 .. 2556.