ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก

Instructor

SUNTAREE CHOTIDILOK, Ph.D.

chotidilok_s2@su.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2554)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) สาขาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)

วิทยานิพนธ์

 • สุนทรี โชติดิลก. (2553). การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์โลกทีปกสารและจักกวาฬทีปนี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สุนทรี โชติดิลก. (2560). บุญ : ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมที่ผลิตโดยวัดพระธรรมกาย วิทยานิพนธ์อักษรศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
 • วัจปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย
 • วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาในบริบทสังคมและความเชื่อ
 • การภาษาในสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • สุนทรี โชติดิลก. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมเรื่องตลกในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สุนทรี โชติดิลก. (2562). พัฒนาการของคำว่า “เพิ่ง” “เสมอ” “สุด” ในสมัยรัตนโกสินทร์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สุนทรี โชติดิลก. (2555). กลวิธีการตอบรับการตำหนิและการตอบรับการชมของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่่างประเทศกับนักศึกษาไทยตามแนวการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ระหว่างวัฒนธรรม. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี.

บทความทางวิชาการ

 • พงษธร สุรินทร์ และสุนทรี โชติดิลก. (2566). ชุดความคิดที่ปรากฏในบทเพลงที่ผลิตโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 : (38-52) (ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 2)
 • พงษธร สุรินทร์ และสุนทรี โชติดิลก. (2565). ชื่อหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่น: การกระจายตัวและการจัดตั้งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์. วารสารวจนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 2565 : (49-71) (ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 2)
 • ศิริวิมล สงวนพงษ์ และสุนทรี โชตดิลก. (2564). อารมณ์ขันในรายการเทยเที่ยวไทย. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 : (72-58) (ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 2)
 • กัญญรัตน์ ทรงวรวิทย์ และสุนทรี โชติดิลก. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร. วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ฉบับที่ 12 เล่มที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 : (33-51) (ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 2)
 • สุนทรี โชติดิลก. (2564).ชุดความคิดที่ปรากฏในวาทกรรมเรื่องตลกในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต : การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 43 เล่มที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 2564. : (1-23) ออนไลน์. (ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 1)
 • สุนทรี โชติดิลก. (2563). “เพิ่ง”: การศึกษากระบวนการกลายเป็นคำไวยากรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 94-117. (ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 2)
 • กรัณฑรัตน์ หัสจำนงค์ และสุนทรี โชติดิลก. (2562). “ความฉลาด” ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมอง. วารสารพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 2562. : 91 – 109. (ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 2)
 • สุนทรี โชติดิลก. (2562). “รักดอกจึงหยอกเล่น” : การศึกษากลวิธีทางภาษาแสดงการหยอกเย้าในวัฒนธรรมไทย. หนังสือรวมบทความภาษาสรร วรรณกรรมสาร เนื่องในวาระ 50 ปีภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี (พฤษภาคม 2562). หน้าที่ 85-102.
 • สุนทรี โชติดิลก และณัฐพร พานโพธิ์ทอง. (2561). “เด็กดีต้องทำบุญ” ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมสื่อสำหรับเด็กที่ผลิตโดยวัดพระธรรมกาย. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 2561. : 85 – 123. (ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 1)
 • สุนทรี โชติดิลก และประเสริฐ รุนรา (2560). “ตุ๊กตาลูกเทพ: การผลิตซ้ำวาทกรรม ‘ไม่เชื่ออย่าลบหลู่’ และบทบาทของวัตถุมงคลสมัยใหม่ในสังคมไทย”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) : 149-17. (ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 2)
 • ประเสริฐ รุนรา และสุนทรี โชติดิลก. (2559). “Vocabulary and Folklore Wisdom of Durian Farmers : A Case Study of Eastern Orchards in Tha Mai, Chanthaburi, Thailand.” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการThe International Conference Commemorating the 50th Anniversary of the Department of Thai, Hankuk University of Foreign Studies, South Korea, 27 ต.ค. 2559
 • สุนทรี โชติดิลก. (2555). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ ในวารสาร อยู่ในบุญ สุขที่พึงประสงค์ สุขได้ด้วยบุญ”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ปีที่ : 4 ฉบับที่ : 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 165-200. (ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 2)
 • สุนทรี โชติดิลก. (2554). แนวคิดเรื่องโลกศาสตร์ในคัมภีร์โลกทีปกสารและจักกวาฬทีปนี. วารสารวรรณวิทัศน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับ 100 ปี ชาตกาล หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ (พฤศจิกายน) : 61 – 89. (ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 2)

การประชุมวิชาการ

 • Suntaree Chotidilok. (2019). The spell of songs for the V-Star training program of Dhammakaya Temple. IUAES 2019 Inter-Congress“World Solidarities” August 27-31, 2019, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland.
 • สุนทรี โชติดิลก. (2561). “บุญ” ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ที่ผลิตโดยวัดพระธรรมกาย. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย วิวิธวิจัย ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บทความทั่วไป

 • สุนทรี โชติดิลก. (2560). การสืบทอดและการสร้างสรรค์ประเพณีสงกรานต์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม. ในหนังสือรวมบทความ “พิพิธมาลานานาสงกรานต์” โครงการจัดพิมพ์หนังสือชุดรู้รอบ-รอบรู้ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ตำรา

 • สุนทรี โชติดิลก. (2564). “บทที่ 1 ภาษาไทยกับการื่อสารระหว่างวัฒนธรรม” ใน ภาษาไทยเพื่ออักษรศาสตร์. สมชาย สำเนียงงาม, บรรณาธิการ. นครปฐม: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.