อาจารย์ ดร.สุนทร ศรีชัย

Instructor

SUNTHORN SRICHAI, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • den Grad eines Doktors der Philosophie (Deutsche Philologie (Literaturwissenschaft)) Georg-August-Universitat Gottingen, Germany (2009)
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2549)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมันเกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540)