ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ต๊ะวิชัย

Assistant Professor

SUPACHAI TAWICHAI, Ph.D.

tawichai_s@su.ac.th
034-255-096 ต่อ 205191

วุฒิการศึกษา

 • อ.ด. (ภาษาไทย) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2564)
 • อ.ม. (ภาษาไทย) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2550)
 • ศศ.บ. (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2544)

วิทยานิพนธ์

 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2563). “คำบุพบท แก่: การศึกษาเชิงประวัติ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2549). “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงอารมณ์โกรธในภาษาไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สาขาวิชาที่สนใจ

 • ภาษากับปริชาน
 • ภาษากับวัฒนธรรม
 • ภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร์
 • ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
 • อรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
ก. บทความวิจัยในวารสาร
 • Sroikudrua, T, Punkasirikul, P. and Tawichai, S. (2021). “Rhetorical Strategies in Thai TEDx Talks.” International Journal of Innovation, Creativity and Change 15, 10: 361-378. (Scopus Q2)
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2563). “การเปลี่ยนแปลงทางความหมายในระดับหน่วยสร้างของโครงสร้างภาพร่างจุดหมายในภาษาไทย.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 42, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 191 – 219. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2562). “ความหมายตามปริบทของคำบุพบท แก่ ในสมัยสุโขทัย.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 41, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 273–302. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2561). “สถานภาพงานวิจัยอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 40, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 202 – 254. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2561). “พัฒนาการของตำราที่ว่าด้วยความหมายในภาษาไทย.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 10, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 145-184. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2558). “คำแสดงอารมณ์พื้นฐานที่มาจากปฏิกิริยากายภาพในภาษาไทย.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 37, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 182 – 221. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2557). “มโนทัศน์พื้นที่ในภาษาไทย: กรณีศึกษาคำว่า “หลัง” ที่ปรากฏในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 6,1 (กุมพาพันธ์-มีนาคม): 131 – 148. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2557). “การขอพรต่อเทพจ้าไท้ส่วย: ค่านิยมกับความต้องการของมนุษย์.” วารสารอักษรศาสตร์ 36, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 204-228. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2556). “การนำสัตว์มาใช้เรียกคนในภาษาไทย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสารอักษรศาสตร์ 35, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 54-75. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2550). “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงอารมณ์โกรธในภาษาไทย.” วารสารอักษรศาสตร์ 29, ฉบับพิเศษ: 209-232. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
ข. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2565). รายงานวิจัยเรื่อง “การเรียกคนด้วยชื่อสัตว์ในภาษาไทย: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์”. นครปฐม: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2556). รายงานวิจัยเรื่อง “มโนทัศน์พื้นที่ในภาษาไทย: กรณีศึกษาคำว่า ‘หลัง’ ที่ปรากฏในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม”. นครปฐม: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย และวีณาวุฒิจำนงค์. (กำลังดำเนินการ). รายงานวิจัยเรื่อง “ชื่อบ้านนามเมืองและเรื่องเล่าในจังหวัดสมุทรสงคราม”. นครปฐม: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ค. เอกสารประกอบการประชุม (Proceedings)
 • นันทิดา นำโชคชัยเจริญกุล และศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2559). “คำสแลงในภาษาเกาหลี.” เอกสารประกอบการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6, 17 มิถุนายน 2559. ชลบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • พิชามญชุ์ แย้มศรี และศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2559). “กลวิธีและการใช้ภาษาโฆษณาสินค้าของร้านค้าออนไลน์ในอินสตาแกรม” เอกสารประกอบการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6, 17 มิถุนายน 2559. ชลบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • อัฐภิญญา มนตรี และศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2559). “คำสาปแช่งในพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์: การจำแนกประเภทและกลวิธีทางภาษา” 69-87. เอกสารประกอบการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6, 17 มิถุนายน 2559. ชลบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2557). “การเรียกคนด้วยชื่อสัตว์ในภาษาไทย.” เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและ สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บูรณาการศาสตร์และศิลป์“. มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 24-26 มี.ค. 2557.
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2556). “การขยายความหมายของคำว่า “หลัง” ในภาษาไทย.” เอกสารประกอบการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9: การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 12-13 ก.ย. 2556.
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2556). “มโนทัศน์คำว่า ‘หลัง’ ในภาษาไทย.” เอกสารประกอบการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ, 69-87. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 2, 18 พฤษภาคม 2555. ชลบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2556). “การขยายความหมายขอคำว่า ‘หลัง’ ในภาษาไทย.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ (กันยายน): 24-41.
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2556). “มโนทัศน์พื้นที่ในภาษาไทย: กรณีศึกษาคำว่า ‘หลัง’ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ดอทคอม.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6, 1 (มกราคม–มิถุนายน): 131-148.
หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (กำลังดำนำเนินการ). “นิรุกติศาสตร์: แนวทางการศึกษาประวัติและความหมายของคำในภาษาไทย.” ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2556). “ความรู้เรื่องคำและการใช้คำ” ใน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, 23-29. จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และวีรวัฒน์ อินทรพร, บรรณาธิการ. นครปฐม: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2554). “อรรถศาสตร์.” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 411 219 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บทความทางวิชาการและผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2560). “แนะนำหนังสือเรื่อง ภาษาไทยในมุมมองแบบลักษณ์ภาษาของวิภาส โพธิแพทย์.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 39, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม): 290 – 298. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2557). “แนะนำหนังสือเรื่อง ภูมิทัศน์ภาษาในล้านนา: Language Landscape in Lanna (Northern Thailand) ของ ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 38, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม): 281 – 257. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2557). “‘วันหน้า’ ‘วันหลัง’ และ ‘หลังตู้’: ภาษา ความคิดและวัฒนธรรม.” จุลสารอักษรศาสตร์วิจัย 3, 1: 9-13.
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2555). “แนวคิดความเป็นสุภาพบุรุษ: ตัวอย่างจากบทละครพูดเรื่อง ‘หัวใจนักรบ’ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.” ใน วชิราวุธราชปราชญ์: รวมบทความบรรยายทางวิชาการ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 208-227. จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, บรรณาธิการ. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
การบริการวิชาการ/ผลงานรับใช้สังคม
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยในหัวข้อ “สิงห์สาราสัตว์ในสังคมไทยกัความหลากหลายในการใช้ภาษา” ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านทางโปรแกรม ZOOM (3 มีนาคม 2565)
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “นานาทรรศนะการศึกษาอุปลักษณ์ในภาษาไทย: การผสานศาสตร์และศิลป์ในการวิจัยสร้างสรรค์สู่งานวิจัย” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านทางโปรแกรม ZOOM (5 มีนาคม 2565)
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เรื่อง “ปริทัศน์วิวัฒนาการของภาษาไทย” หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านทางโปรแกรม ZOOM (25 มกราคม 2565 และ 1 กุมภาพันธ์ 2565)
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์เสียง คำ และประโยคภาษาไทย” หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านทางโปรแกรม ZOOM (18 ตุลาคม 2564 และ 25 ตุลาคม 2564)
 • วิทยากรบรรยาย “อรรถวิเคราะห์ในมุมมองอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์” หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผ่านทางโปรแกรม ZOOM (16 มกราคม 2565)
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “มโนทัศน์ทางภาษาในการวิจัยภาษาไทย” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (25 สิงหาคม 2562)
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการ “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: โครงการเปิดโลกวิชาการ ครั้งที่ 4” เรื่อง “อรรถศาสตร์: แนวทางการวิเคราะห์ความหมายในภาษาไทย” ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (30 มีนาคม 2560)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง 2566) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (20 กุมภาพันธ์ 2565)
 • กรรมการตัดสินการพูดสุนทรพจน์ KRU ต่อต้านคอรัปชัน ประจำปี 2563 หัวข้อ “สุจริตและบริสุทธิ์ใจ ชาติจะพ้นภัยคอรัปชัน” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (12 กุมภาพันธ์ 2563)
 • กรรมการตัดสินการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทยสำหรับนิสิตนักศึกษาชาวต่างประเทศ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9 มีนาคม 2562)
 • กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (20 มีนาคม 2561)