ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง

Assistant Professor

SUPAKARN PATHONG, Ph.D.

supakarn@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (2559)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ภาษาอังกฤษ
 • การแปล

วิทยานิพนธ์

 • Pathong, S. (2016). “A Relevance-Theoretic Approach to Pun Translation in Children’s Literature of Roald Dahl.” Ph.D. Thesis in Linguistics, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
 • _________. (2004). “Translation of Speeches from Thai to English.” M.A. Thesis in Language and Culture for Communication and Development, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • ศุภกาญจน์ ผาทอง. (2550). กลวิธีการแปลภาพพจน์ในนวนิยายแปลเรื่องกามนิต. ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ทุนส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์)
 • Sridhanyarat K., Pathong, S., Suranakkharin T. & Ammaralikit A. (2020). The Development of STEP, the CEFR-Based English Proficiency Test. Nakhon Pathom: Silpakorn University.

Conference Presentations

ระดับชาติ

 • ศุภกาญจน์ ผาทอง. (2564). การศึกษาการแปลประโยคเงื่อนไขจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้คลังข้อมูลภาษาผู้เรียน. งานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในยุคดิจิทัล: ศิลปศาสตร์บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ” จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2 สิงหาคม 2564), ออนไลน์.
 • ศุภกาญจน์ ผาทอง. (2547). “กลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นแนวทดลอง: กรณีศึกษาเรื่องสั้นเรื่องชู้ของวินทร์ เลียววาริณการประชุมทางวิชาการระดับชาติภาษา สังคมและการสื่อสาร: วัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม และวาทกรรมศึกษา ครั้งที่ 1 จัดโดย ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (29-30 .. 2547), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ระดับนานาชาติ

 • Pathong, Supakarn. (2017). “Cultural Mediation in the Translation of Thai Food Names”, The 8th International Conference on Language and Communication (ICLC) (30 November-1 December, 2017), Graduate School of Language and Communication (GSLC), National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand.
 • _________. (2016). “A Relevance-Theoretic Approach to the Translation of Puns in Roald Dahl’s The BFG”, The 5th Asia-Pacific Forum on Translation and Intercultural Studies (28-30 October 2016), The University of Hawaii at Manoa, USA.
 • _________. (2015). “A Relevance-Theoretic Approach to Pun Translation in Children’s Literature of Roald Dahl”, RGJ-Ph.D. Congress XVI (11-13 June 2015), Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Chonburi.
 • _________. (2011). “Ideational Meaning Construal in Phra Paisal Visalo’s Dharma Discourses”, The 11th International Conference on Thai Studies: Visions of the Future (26-28 July 2011), Bangkok, Thailand.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • ศุภกาญจน์ ผาทอง. (2565). การศึกษาการแปลประโยคเงื่อนไขจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้คลังข้อมูลภาษาผู้เรียน. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2022): JANUARY-JUNE 2022 (มกราคม-มิถุนายน 2565), 134-152.
 • ศุภกาญจน์ ผาทอง. (2551). “กลวิธีการแปลอุปมาในนวนิยายแปลเรื่องกามนิตใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 30,1 : 176 – 197.

ระดับนานาชาติ

 • Sridhanyarat K., Pathong, S., Suranakkharin T. & Ammaralikit A. (2021). The Development of STEP, the CEFR-Based English Proficiency Test. English Language Teaching; Vol. 14, No. 7; 2021, 95 – 106.
 • Pathong, S. (2019). Saving the BFG: A Relevance-Theoretic Approach to Pun Translation, Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities (JSSH). 27 (2), 815 – 831.

บทความที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (บทความฉบับเต็ม)

 • ศุภกาญจน์ ผาทอง. “กลวิธีการแปลภาพพจน์ในนวนิยายแปลเรื่องกามนิตใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เรื่อง เวทีวิชาการเพื่อเสนอผลงานและรายงานการวิจัย ประจำปี .. 2550. ... : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พฤษภาคม 2550: 133-147.
 • _________. “ภาษาศาสตร์มองวรรณคดี กรณีศึกษาเรื่องสั้นแนวทดลองใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง เวทีวิชาการเพื่อเสนอผลงานและรายงานการวิจัยประจำปี .. 2548. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พฤษภาคม 2548: 69-87.