ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์

Assistant Professor

SUPHARERK O-IN, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา (2562)
  • การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)