อาจารย์สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม

Instructor

SUPICHA SANGSUKIAU

วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี

วิทยานิพนธ์

  • สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม. “จิตรกรรมประดับแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี.” สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์

  • สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม. “จิตรกรรมภาพพระโพธิสัตว์ในสมัยพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ บนแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี.” ใน บทคัดย่อ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 การประชุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, 186-187. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.

เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน

  • สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม. “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 432 211 Ancient Eastern Art.” หมวดวิชาทัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. (อัดสำเนา)
  • ________. “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 080 116 Western Art.”  หมวดวิชาทัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. (อัดสำเนา