นายสุรเชษฐ์ จันทร์สิงขรณ์

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205596

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การให้บริการภายในศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองคณะอักษรศาสตร์
  • งานดูแลระบบกล้องวงจรปิด
  • งานโครงการป้องกันความเสี่ยงสำนักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์
  • งานระบบ E- document
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย